Učitavam slike...
KALENDAR
rujan 2021
P U S Č P S N
« tra.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
ARHIVA
RASTAO SAM PORED DUNAVA

Statut

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština Športsko ribolovne udruge „Šaran“ Ilok, održana dana 20. rujna 2015. godine, donijela je pročišćeni tekst Statuta Športsko ribolovne udruge „Šaran“ Ilok:

STATUT

Športsko ribolovne udruge „Šaran“ Ilok

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima članova, načinu vođenja popisa članova, te stegovnoj odgovornosti članova, unutarnjem ustroju, tijelima udruge, njihovom sastavu, načinu sazivanja sjednica, uvjetima i načinu izbora i opoziva, ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora, imovini, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja udruge, te postupku s imovinom u slučaju prestanku postojanja udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za Športsko ribolovne udruge „Šaran“ Ilok.

Članak 2.

Športsko ribolovna udruga „Šaran“ Ilok oblik je slobodnog i dobrovoljnog udruživanja fizičkih i pravnih osoba radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških, znanstvenih, gospodarskih, športskih, zdravstvenih, strukovnih i drugih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 3.

Športsko ribolovna udruga „Šaran“ Ilok je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji te u Registru neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija. Športsko ribolovna udruga „Šaran“ Ilok ima svojstvo građanskopravne osobe, neprofitna, nepolitička i nezavisna je udruga.

Članak 4.

Športsko ribolovna udruga „Šaran“ Ilok je član Zajednice športsko ribolovnih udruga Vukovar koja je ovlaštenik ribolovnog prava i djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.

Športsko ribolovna udruga „Šaran“ Ilok može surađivati sa srodnim znanstvenim, turističkim, ekoliškim, športskim i drugim organizacijama i instiutucijama te biti član znanstvenih, turističkih i drugih organizacija koje se bave djelatnostima od interesa za športski ribolov, zaštitu i unapređenje voda i čovjekovog okoliša te športsko ribolovnog turizma kao i saveza udruga i u međunarodnih udruga.

Članak 5.

Naziv udruge: Športsko ribolovna udruga „Šaran“ Ilok

Skraćeni naziv udruge: ŠRU „Šaran“ Ilok

Sjedište udruge: Julija Benešića 0, Ilok

Područje djelovanje udruge: Grad, Ilok, Vukovarsko-srijemska županija, Republika Hrvatska

Članak 6.

ŠRU „Šaran“ Ilok ima svoju zastavu i grb te pečat. Dimenzije zasave i grba te likovno rješenje regulira se posebnom odlukom Skupštine. Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 35 mm. Uz unutarnji rub je natpis: ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA „ŠARAN“ ILOK, a u sredini je grb u kojem je natpis Š. R. U. „ŠARAN“, traka s crveno-bijelim poljima te u sredini grba lik ribe šarana, iznad kojeg je godina osnivanja Udruge „1950.“, a ispod lika ribe šarana je natpis „GRAD ILOK“.

Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti ŠRU „Šaran“ Ilok te financijska i druga dokumentacija.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti Predsjednik ŠRU „Šaran“ Ilok kao i druge osobe koje on ovlasti.

Ukoliko će biti više pečata osim jednog, svaki daljnji pečat će imati oznaku rednog broja te će se voditi popis osoba koje su preuzele pečate.

Članak 7.

ŠRU „Šaran“ Ilok predstavlja i zastupa Predsjednik neograničeno u okviru upisane djelatnosti, a ako je spriječen Udrugu zastupa Dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Predsjednik ŠRU „Šaran“ Ilok je ovlašteni potpisnik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe kao potpisnike.

Tajnik ŠRU „Šaran“ Ilok obnaša sve operativne poslove koji pomažu Predsjedniku, Dopredsjedniku i Upravnom odboru u obnašanju zadaća.

Članak 8.

Rad ŠRU „Šaran“ Ilok i njegovih Tijela je javan. Predsjednik i druga Tijela ŠRU „Šaran“ Ilok dužni su pravovremeno obavještavati članstvo o svom radu putem svojih izvješća i sredstava javnog priopćavanja. Javnost rada Udruge ostvaruje se obavještavanjem članova te tijela državne vlasti i drugih organizacija.

Obavještavanje o radu vrši se:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima

 • pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način

 • redovitim i posebnim izvještajima sa sjednica Skupštine Udruge te sjednica Upravnog i Nadzornog odbora

 • biltenima o radu i natjecanjima

 • objavama u časopisu „Športski ribolov“ kao glasilu HŠRS te u ostalim časopisima i glasilima

 • povremenim analizama i studijama o radu

 • drugim javnim priopćavanjem (tisak, radio, internet i ostalo)

Za javnost rada odgovoran je Predsjednik i Tajnik ŠRU „Šaran“ Ilok.

Članak 9.

Rad u ŠRU „Šaran“ Ilok nadziru članovi i Upravni odbor. Ako bilo koji član utvrdi nepravilnosti u provedbi ovog Statuta, može o tome pismeno obavijestiti Upravni odbor. Rok za razmatranje pismenog upozorenja o nepravilnostima je 30 dana. Upravni odbor dužan je razmotriti nepravilnosti na koje je upozorio član ŠRU „Šaran“ Ilok i poduzeti Statutom utvrđene mjere i radnje da se iste otklone, a o tome pismeno u zadanom roku izvijestiti Predsjednika i Nadzorni odbor.

Članak 10.

Dozvole za športski ribolov izdaje Ministarstvo ovlašteniku ribolovnog prava (Zajednici) posredstvom HŠRS, a sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu. ŠRU „Šaran“ Ilok kao član ZŠRU, svojim članovima mora izdati člansku iskaznicu HŠPS. Dozvola vijedi samo na ribolovnom području ili9 u ribolovnoj zoni kojim gospodari ZŠRU.

II

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 11.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja športsko rekreativnog i ribolovnog turizma na području Grada Iloka i Vukovarsko-srijemske županije. Cilj osnivanja Udruge je zauzimanje za ekološka, strukovana, športska, zdravstvena, znanstvena, gospodarska ili druga uvjerenja, unapređenje športskog ribolova na slatkim vodama, s ciljem pružanja pomoći zajedno s drugim udrugama, društvima-članicama Zajednice športsko ribolovnih udruga Vukovar, u zaštiti voda i ribljeg fonda u vodama koje su dobivene na gospodarenje, uzgoju ribe, poribljavanju te drugim aktivnostima vezanim za športski ribolov.

Članak 12.

Djelatnosti ŠRU „Šaran“ Ilok:

 • planiranje i razvitak ribolovnog športa i ribolovnog turizma na području Grada Iloka i Vukovarsko-srijemske županije

 • unapređenje športskog ribolova na vodama za koje je ovlaštenik ribolovnog prava i za iste izdaje ribolovne dozvole  za obavljanje športsko-rekreativnog ribolova, izdate od Ministarstva poljoprivrede  i Uprave za ribarstvo putem HŠRS- a

 • pračenje i provođenje zakona i drugih propisa kojima se reguliraju pitanja udruga građana, slatkovodnog ribarstva, ribolova, športa, očuvanja voda i okoliša

 • prijavljuje ribarskoj i drugim nadležneim inspekcijama svaki pomor ribe na ribolovnom području za koje je ovlaštenik ribolovnog prava

 • voditi  brigu o zaštiti voda i čovjekove okoline

 • poribljavanje voda  na području za koje ima ribolovno pravo

 • radi na unapređenju i razvoju športsko rekreativnog i ribolovnog turizma

 • vrši poduku i pripremu mladeži kao i ostalih kategorija članstva u športskom ribolovu, gospodarenju ribolovnim vodama te športu i športskoj etici

 • organizacija športskih djelatnosti kojima su obuhvaćene: sudjelovanje na športsko ribolovnim natjecanjima, športsko ribolovna rekreacija, športska obuka i upravljanje športsko ribolovnim objektima

 • organizira športski ribolov u okviru održivog gospodarenja raspoloživim ribljim fondom provodi njegovu zaštitu na temelju gospodarske osnove i godišnjeg plana gospodarenja ribolovnog područja ŠRU „Šaran“ Ilok

 • čuvanje vode i okoline od zagađenja i krivolova

 • dodjeljivanje nagrada i priznanja pojedincima i organizacijama koje su posebno zaslužne za rezultate i unapređenje ribarstva, ribolovnog športa, kao i razvoja ribolovnog turizma

 • održavanje stručnih tečajeva i  ispita za športske ribolovce

 • sudjelovanje u radu i provođenju odluka županijskih saveza šporstko ribolovnih društava i Hrvatskog športsko ribolovnog saveza te suradnja sa ostalima ribolovnim organizacijama u Republici Hrvatskoj

 • suradnja s MUP i policijskim postajama u svezi organizacije i čuvanja ribolovnih voda od krivolova

 • obavljanje svih aktivnosti koje za ovlaštenike ribolovnog prava utvrđuje Zakon o slatkovodnom ribarstvu

 • obavljanje ostalih poslova utvrđenih ovim Statutom i Zakonom o slatkovodnom gospodarstvu i ribarstvu

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 13.

Svaka fizička i pravna osoba može postati članom ŠRU „Šaran“ Ilok, sukladno Zakonu o udrugama i Statutu Udruge.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje i potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost te izjavu o učlanjenju potpisuje zajedno s maloljetnom osobom.

Strani državljanin može postati članom ŠRU „Šaran“ Ilok“ pod istim uvjetima i može birati i biti izabran u Tijelo Udruge. Pravo njegovog nastupanja na ribolovnim natjecanjima regulirano je Pravilnikom o natjecanjima HŠRS.

Članstvo u Udruzi dokazuje se članskom kartom HŠRS ovjerenom od ŠRU „Šaran“ Ilok i ovlaštenika ribolovnog prava ZŠRU Vukovar.

Članak 14.

Članom ŠRU „Šaran“ Ilok postaje se upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Udruga je dužna voditi popis svojih članova. Popis članova vodi se se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene Statutom Udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 15.

Članstvo u ŠRU „Šaran“ Ilok je dobrovoljno.

Članstvo u ŠRU „Šaran“ Ilok može biti:

 1. redovno

 2. podupirajuće

 3. počasno

Redovni je član aktivni član sa punim opsegom Statutom utvrđenih obaveza i prava te onaj koji je uplatio cjelokupni iznos članarine za kalendarsku godinu (ako članarina postoji).

Podupirajući je član svaka fizička i pravna osoba koja svojom aktivnošću i materijalnim dobrima pridonosi ostvarivanju programskih zadataka i ciljeva Udruge, ali nema obveze i prava redovnog člana Udruge. Odlukom Upravnog odbora Udruge podupirajući član može dobiti besplatnu godišnju kartu.

Počasni član je fizička ili pravna osoba zaslužna za rast i razvoj Udruge te ima izuzetne zasluge u unapređenju športskog ribolova te ugleda i napretka ŠRU „Šaran“ Ilok. Imenovanje počasnog člana vrši Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora ŠRU „Šaran“ Ilok, a traje do opoziva od strane Skupštine Udruge. Počasni član ima pravo na besplatnu godišnju člansku kartu. Počasni član nema obveze i prava redovnog člana ŠRU „Šaran“ Ilok.

Članak 16.

Svaki član ima prava i obveze koje proizlaze iz ovog Statuta.

Svi članovi imaju pravo:

 • biti redovito i pravodobno obaviješteni o radu ŠRU „Šaran“ Ilok i njegovih Tijela te financijskom poslovanju ŠRU „Šaran“ Ilok

Redovni članovi imaju pravo:

 • birati i biti birani u tijela ŠRU „Šaran“ Ilok

 • odlučivati o radu ŠRU „Šaran“ Ilok na sjednici Skupštini

 • odlučivati o sredstvima i imovini ŠRU „Šaran“ Ilok te drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima

 • tražiti izmjene i dopune Statuta te sazivati izvanrednu sjednicu Skupštine

Članovi imaju obvezu:

 • poštivati odredbe Statuta ŠRU „Šaran“ Ilok

 • ponašati se u skladu s ovim Statutom i drugim aktima ŠRU „Šaran“ Ilok i aktima HŠRS koji reguliraju rad udruga i djelatnost športskog ribolova u slatkovodnim vodama

 • čuvati i širiti ugled ŠRU „Šaran“ Ilok

 • plaćati godišnju članarinu

 • aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva ŠRU „Šaran“ Ilok i ostvarenju njegovih djelatnosti

 • predlaganja, mišljenja i primjedbi na rad ŠRU „Šaran“ Ilok

 • redovitog dolaženja na Skupštine i druga Tijela ŠRU „Šaran“ Ilok

 • čuvati poslovne tajne

Članak 17.

Članstvo u ŠRU „Šaran“ Ilok prestaje:

 • prestankom postojanja ŠRU „Šaran“ Ilok

 • prestankom postojanja pravne osobe ili smrću fizičke osobe

 • istupanjem putem pisane izjave člana

 • isključenjem člana zbog nepoštivanja Statuta i odluka Tijela ŠRU „Šaran“ Ilok te drugih aktivnosti kojima se narušava ugled ŠRU „Šaran“ Ilok

 • isključenjem člana zbog neplaćanja godišnje članarine

Članak 18.

O isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor na prijedlog Stegovnog suda, a Predsjednik donosi odluku o isključenju. Protiv odluke o isključenju nezadovoljni član može izjaviti žalbu Skupštini ŠRU „Šaran“ Ilok u roku od 30 dana od uručenja pisane odluke o isključenju. U tijeku žalbenog postupka miruju prava i obveze člana ŠRU „Šaran“ Ilok. U tom slučaju obavezno je sazivanje sjednice Skupštine, a odluka Skupštine je konačna.

Član koji istupa ili je isključen iz članstva u ŠRU „Šaran“ Ilok nema pravo na povrat članarina niti na bilo kakva imovinska ili novčana potraživanja ili povrat novčanih naknada od ŠRU „Šaran“ Ilok.

Svaki spor između članova Udruge pokušat će se riješiti postupkom mirenja, a ukoliko to ne bude moguće, sporovi će se riješavati pred Općinskim sudom u Vukovaru.

Članak 19.

 

Članom ŠRU „Šaran“ Ilok ne može postati osoba koja je:

 • osuđena zbog kažnjivnog djela protiv Republike Hrvatske

 • sudjelovala u pobuni protiv Republike Hrvatske

 • djelovala protivno ciljevima i djelatnostima ovoga Statuta

Članak 20.

Član može biti kažnjen ili isključen iz ŠRU „Šaran“ Ilok ako svojim djelovanjem:

 • prouzrokuje štetu ŠRU „Šaran“ Ilok

 • narušava ugled ŠRU „Šaran“ Ilok

 • postupa suprotno odredbama ovog Statuta i odlukama Tijela ŠRU „Šaran“ Ilok, aktima HŠRS te zakonimma RH koji reguliraju rad udruga u Zakonu o slatkovodnom ribarstvu

 • zbog redovnog neplaćanja članarine

IV

UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 21.

ŠRU „Šaran“ Ilok upravljaju članovi ŠRU „Šaran“ Ilok putem svojih predstavnika u Skupštini i drugim Tijelima ŠRU „Šaran“ Ilok putem osobnog izjašnjavanja na sjednicama.

Članak 22.

Tijela ŠRU „Šaran“ Ilok:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
 • Likvidator
 • Stegovni sud
 • Komisije

SKUPŠTINA

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo ŠRU „Šaran“ Ilok. Skupštinu čine svi članovi Udruge odnosno fizičke osobe i ovlašteni zastupnici pravnih osoba. Pravo glasa imaju svi redovni članovi uključujući i članove koji su maloljetne osobe s navršenih 14 godina života. Oni sudjeluje u radu Skupštine uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika. Na sjednici Skupštine, na poziv Predsjednika Udruge, mogu sudjelovati kao gosti i predstavnici drugih športskih udruga te drugih organizacija i ustanova, ali bez prava glasa.

Članak 24.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine. Izvanredna sjednica Skupštine saziva se po potrebi.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na prijedlog (pisani zahtjev) najmanje 2/3 članova Upravnog ili 1/3 članova Nadzornog odbora.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za sazivanje sjednice, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata Tijela ŠRU „Šaran“ Ilok Skupštinu može sazvati najmanje 3 člana ŠRU „Šaran“ Ilok (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i vrijeme održavanja sjednice).

Poziv svim članovima ŠRU „Šaran“ Ilok s prijedlogom dnevnog reda, danom i mjestom održavanja te materijelima za sjednicu Skupštine, dostavlja se članovima najmanje 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Članak 25.

Radom Skupštine predsjedava Predsjednik, a u odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. Radom izborne Skupštine predsjedava Radno Predsjedništvo od tri člana izabrano javnim glasanjem na početku sjednice Skupštine.

Način rada Skupštine uređuje se Pravilnikom o radu kojega na početku sjednice usvaja Skupština.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje Predsjednik i Zapisničar ŠRU „Šaran“ Ilok , a trajno se čuva u arhivi ŠRU „Šaran“ Ilok.

Članak 26.

Za donošenje pravovaljanih odluka Skupštini mora prisustvovati natpolovična većina od ukupnog broja članova. Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja Skupštine ne bude prisutna većina članova, sjednica Skupštine odgađa se za pola sata. Nakon isteka pola sata, Skupština može donositi pravovaljane odluke, ako je prisutno najmanje 1/3 članova ŠRU „Šaran“ Ilok. Ako ni tada nije nazočan dovoljan broj članova, sjednica Skupštine odgađa se za 14 dana.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Odluke Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem, ako Skupština ne odluči da se o pojedinačnim pitanjima odluka donosi tajnim glasovanjem.

Odluke Skupštine obvezuju Tijela i sve članove na njihovo provođenje.

Odluku o prestanku rada ŠRU „Šaran“ Ilok i pokretanju likvidacijskog postupka donosi se dvotrećinskom većinom prisutnih članova na sjednici Skupštine ŠRU „Šaran“ Ilok.

Članak 27.

Skupština ŠRU „Šaran“ Ilok:

 • donosi Statut i druge opće akte te njihove izmjene i dopune

 • utvrđuje politiku razvoja ŠRU „Šaran“ Ilok i unapređenje ribarstva na vodama koje je dobio ovlaštenik ribolovnog prava

 • bira i razrješava članove Tijela ŠRU „Šaran“ Ilok i ovlaštene zastupnike

 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama

 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

 • usvaja godišnje financijsko izvješće

 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine ŠRU „Šaran“ Ilok

 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Tijela ŠRU „Šaran“ Ilok

 • usvaja odluku o visini godišnje članarine

 • usvaja Poslovnik o radu

 • odlučuje o dodijeli priznanja fizičkim i pravnim osobama i članovima

 • obavlja sve ostale aktivnosti koje su joj dodijeljene temeljem Statuta i Zakona i koje nisu stavljene u nadležnost drugog tijela ŠRU „Šaran“ Ilok

UPRAVNI ODBOR

Članak 28.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Udruge i za svoje rad odgovara Skupštini. Upravni odbor čini ima 11 članova: Predsjednik ŠRU „Šaran“ Ilok, Dopredsjednik, Tajnik i 8 članova biranih između članova ŠRU „Šaran“ Ilok.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani. Upravni odbor donosi odluke na sjednicama na kojima je prisutna većina članova i to javnim glasovanjem, a odluke su pravovaljane ako je za njih glasovala nadpolovična većina prisutnih članova.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Saziva ih i vodi Predsjednik ŠRU „Šaran“ Ilok, a u slučaju njegove spriječenosti Dopredsjednik ŠRU „Šaran“ Ilok koji tada i vodi sjednicu. Predsjednik je dužan saznati sjednicu Upravnog odbora ako to zatraži 1/3 članova Upravnog odbora, 1/3 članova Udruge ili ukoliko se dogodi nekakva izvanredna situacija.

Članak 29.

Upravni odbor ŠRU „Šaran“ Ilok:

 • priprema sjednicu Skupštine

 • podnosi Skupštini Izvješće o radu i financijskom poslovanju

 • upravlja radom ŠRU „Šaran“ Ilok između dviju sjednica Skupštine

 • tumači Statut ŠRU „Šaran“ Ilok i odluke koje donosi Skupština

 • predlaže i daje na usvajanje Skupštini program rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu

 • odlučuje o načinu provedbe programa rada koji je utvrđen na Skupštini

 • predlaže Skupštini ŠRU „Šaran“ Ilok Statut, njegove izmjene i dopune, kao i druge akte ŠRU „Šaran“ Ilok

 • utvrđuje godišnji obračun Udruge i raspravlja o rezultatima ŠRU „Šaran“ Ilok

 • odlučuje o udruživanju ŠRU „Šaran“ Ilok u druge organizacije te imenuje i razrješuje predstavnike ŠRU „Šaran“ Ilok u tijela drugih organizacija

 • povjerava obavljanje povremenih poslova, koji se ne mogu obaviti unutar Udruge, stručnim osobama ili organizacijama te utvrđuje visinu naknade

 • organizira rad s mladim ribolovcima

 • predlaže Skupštini dodjelu nagrada i priznanja

 • pokreće stegovni postupak

 • donosi Poslovnik o radu, kalendar natjecanja i druge Pravilnike

 • upravlja imovinom Udruge

 • odlučuje o prijamu i isključenju iz članstva

 • osniva odbore, komisije i druga Tijela koja pomažu u ostvarnju ciljeva

 • odgovara za svoj rad Skupštini ŠRU „Šaran“ Ilok

 • organizira ribolovačke službe

 • provodi ispite za ribočuvare i športske robolovce

 • imenuje članove natjecateljske i ostalih komisija

 • surađuje sa stručnim organima i tijelima oko dodjele voda za gospodarenje

 • primjenjuje gospodarske osnove i godišnje planove poribljavanja te statističko praćenje izlova

 • provodi sustav natjecanja i imenuju suce na natjecanjima

 • predlaže Skupštini ŠRU „Šaran“ Ilok kandidate za dodjelu priznanja

 • odlučuje o drugim pitanjima iz rada ŠRU „Šaran“ Ilok

Članak 30.

Članovi Upravnog odbora ŠRU „Šaran“ Ilok:

 • dužni su sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora

 • podnositi prijedloge, iznositi mišljenje i postavljati pitanja

 • čuvati poslovne tajnu, a svoju dužnost obavljati u skladu sa ovim Statutom i Zakonom

NADZORNI ODBOR

Članak 31.

Nadzorni odbor ima tri člana: Predsjednika i dva člana koje bira Skupština.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih Tijela ŠRU „Šaran“ Ilok.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i vodi Predsjednik Nadzornog odbora ŠRU „Šaran“ Ilok.

Postupak opoziva i izmjene članova Nadzornog odbora vrši se po istom postupku po kojem je biran, ali ako izabrani član Nadzornig odbora nije aktivan u radu, razrješava se dužnosti os strane Upravnog odbora i na njegovo mjesto članovi Upravnog odbora na prijedlog Predsjednika ŠRU „Šaran“ Ilok, do prve sjednice Skupštine, biraju novog člana.

Članak 32.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i to većinom glasova svih članova. Sjednice Nadzornog odbora ŠRU „Šaran“ Ilok održavaju se po potrebi, a o radu se vodi zapisnik.

Članak 33.

Nadzorni odbor ŠRU „Šaran“ Ilok:

 • pregledava i prati cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje ŠRU „Šaran“ Ilok te obavlja nadzor nad tim poslovanjem

 • provjerava pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih općih akata ŠRU „Šaran“ Ilok

 • nadzire izvršavanje ugovorenih i drugih obaveza ŠRU „Šaran“ Ilok

 • prati i nadzire rad drugih Tijela ŠRU „Šaran“ Ilok

 • podnosi izvještaj o svom radu Skupštini ŠRU „Šaran“ Ilok

 • odgovara za svoj rad Skupštini ŠRU „Šaran“ Ilok

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 34.

Predsjednika ŠRU „Šaran“ Ilok bira Skupština na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost u još jednom mandatu. Izuzetno, zbog izvanrednih rezultata u radu, Skupština ŠRU „Šaran“ Ilok, a na prijedlog Upravnog odbora, može istu osobu za Predsjednika izabrati i treći put.

Članak 35.

Predsjednik ŠRU „Šaran“ Ilok:

 • zastupa i zakonski je zastupnik ŠRU „Šaran“ Ilok

 • po funkciji Predsjednik je Upravnog odbora

 • odgovara za zakonitost rada ŠRU „Šaran“ Ilok

 • saziva sjednice Skupštine ŠRU „Šaran“ Ilok i predsjedava radom Skupštine

 • saziva, predsjedava sjednicama i rukovodi radom Upravnog odbora

 • zajedno s članovima Upravnog odbora utvrđuje Program rada i Statut koji se podnose Skupštini na razmatranje i usvajanje

 • tumači Statut ŠRU „Šaran“ Ilok

 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora

 • upravlja financijskom imovinom ŠRU „Šaran“ Ilok

 • daje prijedlog Upravnom odboru o udruživanju ŠRU „Šaran“ Ilok u druge organizacije

 • izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnosti korištenja tih sredstava, te donosi provedbene odluke

 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun ŠRU „Šaran“ Ilok

 • dostavlja zapisnik sa sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga

 • brine se o upoznavanju javnosti s radom ŠRU „Šaran“ Ilok

 • za svoj rad odgovara i podnosi izvješće o radu Upravnom odboru i Skupštini ŠRU „Šaran“ Ilok

 • može ovlastiti i druge osobe za zastupanje ŠRU „Šaran“ Ilok

 • obavlja i druge poslove određene Statutom i Zakonom te aktima ŠRU „Šaran“ Ilok

DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 36.

Skupština ŠRU „Šaran“ Ilok bira i imenuje Dopredsjednika na razdoblje od 4 godine i ima pravo ponovnog izbora. Dopredsjednik je ujedno i Dopredsjednik Upravnog odbora.

Dopredsjednik ŠRU „Šaran“ Ilok:

 • pomaže u radu Predsjedniku Udruge

 • zamjenjuje Predsjednika ŠRU „Šaran“ Ilok u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti

 • za svoj rad odgovara i podnosi izvješće o radu Upravnom odboru, Predsjedniku i Skupštini ŠRU „Šaran“ Ilok

 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i Zakonom

TAJNIK

Članak 37.

Tajnika ŠRU „Šaran“ Ilok bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Udruzi i ima pravo ponovnog izbora. Tajnik je ujedno i Tajnik Upravnog odbora. U iznimnim okolnostima, Tajnika može razriješiti i imenovati novoga Upravni odbor na preijdlog Predsjednika ŠRU „Šaran“ Ilok.

Tajnik ŠRU „Šaran“ Ilok:

 • vodi Registar članova i evidenciju zaduženih godišnjih članskih karata ŠRU „Šaran“ Ilok

 • odgovoran je za zakonitost rada ŠRU „Šaran“ Ilok i izvršenje svih obaveze

 • osigurava izvršenje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora ŠRU „Šaran“ Ilok

 • vodi administrativne poslove Udruge (prima i otprema poštu, dopise, sastavlja zapisnike, priprema sjednice i ostalu dokumentaciju)

 • usko surađuje s Predsjednikom i Dopredsjednikom ŠRU „Šaran“ Ilok te ih pravovremeno obaviještava o svim tekućim poslovima i zakonskim propisima

 • za svoj rad odgovara i podnosi izvješće o radu Upravnom odboru, Predsjedniku i Skupštini ŠRU „Šaran“ Ilok

 • obavlja i druge poslove u skladu s Zakonom i Statutom

LIKVIDATOR

Članak 38.

Likvidatora ŠRU „Šaran“ Ilok imenuje Skupština koja ga i opoziva. Likvidator nema ograničen mandat. Likvidator zastupa ŠRU „Šaran“ Ilok u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje ŠRU „Šaran“ Ilok do okončanja postupka likvidacije i brisanja ŠRU „Šaran“ Ilok iz Registra udruga Republike Hrvatske. Ima pravo na naknadu, a o visini naknade odlučit će Skupština.

Likvidator može biti svaka pravna ili fizička osoba koju Skupština imenuje (ne mora biti član ŠRU „Šaran“ Ilok).

Članak 39.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja ŠRU „Šaran“ Ilok Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuju se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

STEGOVNI SUD

Članak 40.

Skupština ŠRU „Šaran“ Ilok bira 3 člana Stegovnog suda (Predsjendika i dva člana) i 2 zamjenika. Mandat članovima traje 4 godine, a članovi imaju pravo ponovnog izbora. Članovi Stegovnog suda ne mogu biti članovi drugih Tijela ŠRU „Šaran“ Ilok. Članovi predlažu sankcije, a Upravni odbor donosi odluke. Postupak pred Stegovnim sudom uređuje se posebnim pravilnikom. Protiv odluke Stegovnog suda odnosno Upravnog odbora, član može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dostave riješenja.

KOMISIJE

Članak 41.

Stalna Komisija Upravnog odbora je Komisija za natjecanje i suđenje. Upravni odbor može svojojm odlukom osnovati i druge komisije. Komisija podnosi Prijedlog rada i Pravilnik o radu Upravnom odboru u roku od 30 dana od dana izbora.

V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 42.

Imovinu ŠRU „Šaran“ Ilok čine:

 • novčana sredstva
 • pokretne stvari
 • nekretnine
 • druga imovinska prava

Članak 43.

ŠRU „Šaran“ Ilok stječe imovinu:

 • od dobrovoljnih priloga i darova

 • od programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova Europske Unije i/ili inozemnih izvora

 • od članarina

 • iz sredstava domaćih i međunarodnih organizacija i institucija

 • iz drugih izvora u skladu sa Zakonom

Članak 44.

Materijalnom i nematerijalnom imovinom ŠRU „Šaran“ Ilok raspolažu Predsjednik i Upravni odbor u skladu s odlukama, zaključcima i planovima Skupštine ŠRU „Šaran“ Ilok. O davanju na uporabu službene prostoorije odlučuje Upravni odbor ili Predsjednik ŠRU „Šaran“ Ilok. ŠRU „Šaran“ Ilok za svoje obaveze odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 45.

ŠRU „Šaran“ Ilok vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća, a financijsko i materijalno poslovanje ŠRU „Šaran“ Ilok obavlja se u skladu sa zakonskim propisima te se primjenjuju propisi kojima se uređuje način financijskog i materijalnog poslovanje te računovodstva neprofitnih organizacija.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik ŠRU „Šaran“ Ilok podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 46.

ŠRU „Šaran“ Ilok prestaje postojati u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.

U slučaju prestanka postojanja ŠRU „Šaran“ Ilok imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine ŠRU „Šaran“ Ilok.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Udruge.

VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Statut ŠRU „Šaran“ Ilok donosi Skupština većinom glasova na sjednici Skupštine nakon provedene rasprave.

Izmjene i dopune Statuta može zatražiti Upravni odbor.

Upravni odbor priprema prijedlog izmjena i dopuna Statuta te ga dostavlja Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Članak 48.

.

Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih akata ŠRU „Šaran“ Ilok daje Predsjednik i Upravni odbor ŠRU „Šaran“ Ilok.

U slučaju bilo kakvog spora u vezi izvršenja obveza iz ovog Statuta, strane u sporu će ga nastojati riješiti mirnim putem.

Spor koji se ne može riješiti dogovorom u roku od 30 dana, nakon što jedna strana uputi pismeni zahtjev drugoj strani za mirno rješenje, bilo koja strana može predati na rješavanje u Općinski sud u Vukovar.

Ovaj Statut potpisuje Predsjednik ŠRU „Šaran“ Ilok.

U Iloku, 20. rujna 2015. godine

______________________

Vjekoslav Prskalo,

Predsjednik ŠRU „Šaran“ Ilok